35. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 17.07.2012.

 U utorak, 17. srpnja 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 
Za rad sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća od 19.06.2012. godine
3.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2011. godinu trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula
4.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Nogometnog kluba ISTRA 1961 š.d.d. Pula za 2011. godinu
5.      Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Pula Parking d.o.o. unosom nekretnina k.č. 595/1 i k.č. 595/4, obje k.o. Pula
6.      Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
7.      Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Sporazum o preuzimanju radnika, učenika i inventara Područne škole Loborika Osnovne škole Šijana
8.      Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Sporazum o preuzimanju radnika, učenika i inventara Područne škole Banjole Osnovne škole Vidikovac
9.      Interpelacija za izmjene i dopune Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
10.      Donošenje Odluke o prihvaćanju Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.