34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 19.06.2012.

U utorak, 19. lipnja 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 33. sjednice Gradskog vijeća od 22.5.2012. godine
3.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. za 2011. godinu
4.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. za 2011. godinu
5.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. za 2011. godinu
6.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Pula Parking d.o.o. za 2011. godinu
7.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva  Pulapromet d.o.o. za 2011. godinu
8.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Tržnica d.o.o. za 2011. godinu
9.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. za 2011. godinu
10.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. za 2011. godinu
11.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. za 2011. godinu
12.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pulskog centra za poduzetništvo za 2011. godinu
13.  Donošenje Odluke o izradi II. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, i ciljanih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, stavljanju izvan snage dijela Provedbenog urbanističkog plana „Stari Grad Pula“, te izradi Urbanističkog plana uređenja „Riva“
14.  Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (Tržnica)
15.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke Gradskog vijeća Grada Pule o prijenosu osnivačkih prava Kl: 021-05/95-01/6, Urbr: 2168/01-01/95-2 od 1. ožujka 1995. godine (DV Fažana)
16.  Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi
17.  Donošenje Odluke o  osnivanju založnog prava na k.č. 5177/1 i k.č. 5177/22, obje k.o. Pula (Energoplan)
18.   Donošenje Statuta Dječjeg gradskog vijeća Pula
19.  Donošenje Odluke o prijedlogu člana Upravnog vijeća Zaštitne radionice – Officina per tutela „Tekop Nova“
20.  Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Pula Sport
21. Donošenje Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Valkane u Puli

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.