33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 22.05.2012.

U utorak, 22. svibnja 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća od 22.03.2012. godine
3.      Donošenje Zaključka o usklađenju Plana zaštite od požara za Grad Pulu
4.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01.2011. – 31.12.2011. godine i Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2011. godinu
5.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Sport za 2011. godinu
6.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Saveza sportova Grada Pule za 2011. godinu
7.      Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Zajednice tehničke kulture Pula za 2011. godinu
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2011. godinu
9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula za 2011. godinu
10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2011. godinu
11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječji vrtić–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola za 2011. godinu
12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2011. godinu
13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pula Film Festivala za 2011. godinu
14.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
15.  Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi (igralište Gimnazije Pula)
16.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
17.  Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
18.  Donošenje
      a)   Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
      b)   Odluke o raspodjeli rezultata za 2011. godinu
19.  Donošenje Odluke o izboru Savjeta mladih Grada Pule
20.  Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola
21.  Donošenje Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pule
22.  Donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Grad Pula-Pola
23.  Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula – Pola
24.  Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula 
25. Donošenje:
a)  Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Stoja u Puli
b)  Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaža na kupalištu Stoja u Puli

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.