32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 22.03.2012.

U četvrtak, 22. ožujka 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad sjednice predložen je slijedeći 

 

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća od 23.02.2012. godine
3.      Donošenje:
a)       Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2011. godini
b)      Donošenje Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule za razdoblje 2012.-2014. godine
4.      Donošenje:
a)      Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule u 2012. godini (Davor Lorković)
b)      Odluke o dodjeli Grba Grada Pule u 2012. godini (dr.sc. Goran Ivetić)
c)      Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule u 2012. godini (SAC-KUD „Lino Mariani“)
5.      Donošenje:
a)       Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule
b)      Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pule
c)      Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule
6.      Donošenje Zaključka (o davanju smjernica za prostorno uređenje područja Muzil)
7.      Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom
8.      Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
9.      Donošenje Odluke o suradnji između gradova Sarajevo (Bosna i Hercegovina) i Pula-Pola (Republika Hrvatska)
10.  Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Sport

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.