31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 23.02.2012. godine

U četvrtak, 23. veljače 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I  R E D

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća od 30.01.2012. godine
3.      Donošenje Odluke o prihvaćanju projekta „Dječje gradsko vijeće“ Grada Pule
4.      Donošenje Odluke o korištenju zgrade u Radićevoj 22
5.      Donošenje:
a)      Odluke o prijenosu imovine OŠ Šijana Pula
b)      Odluke o prijenosu imovine OŠ Veruda Pula
6.      Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti  na prijedlog:
a)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Centar
b)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Šijana
c)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Tone Peruška
d)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veruda
e)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vidikovac
f)       Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stoja
g)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veli Vrh
h)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Monte Zaro
i)       Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Kaštanjer
j)       Izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje
k)      Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole-Scuola elementare „Giuseppina Martinuzzi“
7.      Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ Šijana
8.      Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Marina Veruda“
9.      Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja brodogradilišne luke „Tehnomont – Pula“
10.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
11. Donošenje Odluke o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.