Doneseni akti od 13. siječnja do 19. siječnja 2012. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 13. do 19. siječnja 2012. godine

 

 1. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina
 2. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 3. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora, Klasa:372-01/12-01/1;Urbroj:2168/01-04-03-02-0387-11-2 od 03.01.2012. godine
 4. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku L.E.T.A.N. d.o.o.-za ulaganje-izvođenje radova adaptecije poslovnih prostora u Puli, Sergijevaca br. 33 i De Villeov uspon
 5. Zaključak o prihvaćanju inicijative CALUCEM d.o.o. za izradu i financiranje izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „ICI Istra cement International“
 6. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – Jozić Anka
 7. Zaključak o odobravanju korištenja dijela javne površine radi održavanja manifestacije – Udruga „Prijatelji Valkana“
 8. Rješenje o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora Grada Pula-Pola
 9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prodaji nekretnina
 10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju nekretnina iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 11. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „ICI Istra cement International“
 12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu osnovnih sredstava
 13. Rješenje o odobrenju produženog radnog vremena – „Rock caffe“
 14. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec prosinac 2011. godine

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.