Doneseni akti od 09. prosinca do 14. prosinca 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 09. prosinca do 14. prosinca 2011. godine

 

 1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule
 2. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 3. Odluka o kupnji zemljišta – Rakić Davor i Rakić Branko
 4. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave u predmetu objavljivanja oglasa u dnevnom tisku
 5. Odluka o sklapanju ugovora o financiranju zahvata hitne intervencije sanacije pročelja stambeno poslovne zgrade u Puli, Maksimijanova 2/Sergijevaca 18
 6. Zaključak o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima – doček Nove 2012. godine
 7. Zaključak o prihvatu Ugovora o služnosti
 8. Zaključak o davanju suglasnosti uporabovniku Udruga istarski motoristički klub „Twin Horn“ – za ulaganje – izvođenje radova adaptacije vodospreme i okućnice unutar ogradnog zida u Puli, na lokaciji „Monte Giro“
 9. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Avens d.o.o. Pula
 10. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Svera d.o.o. Pula
 11. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Mocko Miroslav
 12. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Dinox trade d.o.o. Pula
 13. Zaključak o ispravci greške u Odluci o najvišem iznosu cijene usluge autotaksi prijevoza na području Grada Pula-Pola i naknadi za polaganje posebnog ispita
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stjecanju udjela u kapitalu trgovačkog društva Pevec Zagreb d.o.o. u stečaju pretvaranjem potraživanja u uloge

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.