28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U ponedjeljak, 12. prosinca 2011. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I  R E D 

1.      Vijećnička pitanja
2.      Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća od 11.10.2011. godine
3.      Donošenje:
 a)  Rješenja o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
 b) Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Stoja
 c) Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Monte Zaro
4.      Donošenje Odluke o priključenju na sustav javne vodoopskrbe
5.      Donošenje Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje
6.      Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom
7.  Donošenje:
a)  Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o zajedničkom financiranju projekta  Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun“
b)   Zaključka o davanju suglasnosti na Ugovor o zajmu za sufinanciranje projekta EU IPA ISPA 2007-2011
8. Donošenje Odluke o stjecanju udjela u kapitalu trgovačkog društva Pevec Zagreb d.o.o. u stečaju pretvaranjem potraživanja u uloge
9.      Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2011. godine
10.      Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
11.      Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule u 2011. godini
12.  Donošenje:
a)      Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
b)      Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
13.  Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2012. godine
14.  Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
15.  Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2012. godinu
16.  Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2011/2012.
17.  Donošenje:
   a) Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
   b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
18.  Donošenje Izmjene Statuta Grada Pula-Pola
19. Donošenje: 
      a) Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Autohrvatska i dr.)
      b) Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Lenox d.o.o.)
20.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Kl: 944-05/11-01/11, Urbr: 2168/01-04-03-02-0330-11-125 od 23.ožujka 2011.
21. Donošenje: 
      a) Obavijesti o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Valkane u Puli
       b) Obavijesti o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Stoja u Puli
22.  Odluka o prihvatu vrijednosti ulaganja u sportski objekt – SRC Uljanik-Veruda
23.  Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača
24.  Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ispitivanje vođenja zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule
25.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.