Prijava kuće za odmor

OBAVIJEST OBVEZNICIMA POREZA NA KUĆE ZA ODMOR

 Obavještavamo vlasnike kuća za odmor na području grada Pule da je Grad Pula, Upravni odjel za financije i opću upravu, od 01.01.2003. godine, nadležan za poslove u svezi utvrđivanja, evidencije, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na kuće za odmor koje se nalaze na području grada Pule.
U svezi navedenog, a sukladno članku 49. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine”, br. 115/16), članku 10. Odluke o gradskim porezima Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule broj 11/13, 11/15, 06/16), sve PRIJAVE za tekuću godinu, korisnu površinu, podatke o poreznom obvezniku te promjene podataka o kućama za odmor (ulica i kućni broj, korisna površina objekta te promjena vlasništva nad objektom i sl.) dostavljaju se osobno u gradsku pisarnicu Grada Pule, Stara tržnica 1, poštom na adresu Upravnog odjela za financije i opću upravu Grada Pule, Polanijev prolaz br. 2, elektroničkom poštom na e-mail: pisarnica@pula.hr ili na fax uređaj 052/223-015 do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

 Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području grada Pule.
Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na:
-  kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti,
-  kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice,
-  odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

 Visina poreza iznosi 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

KAZNENE ODREDBE

Kaznene odredbe prema Zakonu o lokalnim porezima, članak 56. stavak 1. do stavak 4.:

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osobe koje ne dostave podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor u propisanom roku i to:
-  novčanom kaznom od 2.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba,
-  novčanom kaznom od 1.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost,
-  novčanom kaznom od 100,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba,
-  novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi.

PROPISI

Odluka o gradskim porezima Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule broj 11/13, 11/15, 06/16) 

Zakon o lokalnim porezima (“Narodne novine” br. 115/16)

 Obrazac prijave možete preuzeti ovdje ili ga osobno podignuti u gradskoj pisarnici u uredovno vrijeme.

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.