Prihvaćena Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Pulu

Procjena ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Pule, usvojena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule dana 23.03.2011 . godine.
Procjena je izrađena na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 79/07., 38/09., 127/10 )  članka 2. Pravilnika o metodologiji za izradu Procjene ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja („ Narodne novine“ broj 38/08.).
Nacrt Procjene je izradila radna grupa za izradu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, operativnih planova te planova civilne zaštite imenovana od strane Gradonačelnika Grada Pule, Rješenjem Klasa: 023-01/08-01/1115, Urbroj: 2168/01-01-02-03-0235-08-1, od 25. kolovoza 2008. godine, a na istu je dala suglasnost Državna uprava za zaštitu i spašavanje.
Kao zaključna ocjena, analizom ugroženosti i raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa može se generalno zaključiti kako Grad uglavnom raspolaže dostatnim snagama i kapacitetima za provedbu najvećeg dijela mjera zaštite i spašavanja.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.