Doneseni akti od 21. listopada do 26. listopada 2011.

U četvrtak, 27. listopada 2011. godine s početkom u 11,30 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 21. do 26. listopada 2011. godine

 

1.      Odluka o najvišem iznosu cijene usluge autotaksi prijevoza na području Grada Pula-Pola i naknadi za polaganje posebnog ispita
2.      Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Ur.broj:288/11 od 28. rujna 2011. godine JU „Pula Sport“
3.      Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora Klasa:372-01/11-01/103;Urbroj:2168/1-04-03-02-0387-11-2 od dana 28.04.2011. godine
4.      Pravilnik za dodjelu stipendija Grada Pule
5.      Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Horvata Kiša br. 2 i 4 u Puli
6.      Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja promocije domaćih pića i karaoka u baru „Cybercafe“
7.      Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“
8.      Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2011/2012.

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.