26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 11.08.2011.

 U četvrtak, 11. kolovoza 2011. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule 

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I  R E D 

  1. Vijećnička pitanja
  2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća od 27.07.2011. godine

3.      Donošenje Odluke o izboru:
a)      osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja neasfaltiranih i makadamskih površina
b)      osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina
c)      osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcije istih
d)     osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe i hitnih intervencija
e)      osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i parcijalnog održavanja istih
4.      Donošenje Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula
5.      Donošenje Odluke o produženja roka trajanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja brodogradilišne luke „Tehnomont – Pula“
6.      Donošenje Odluke o osnivanju i prijenosu prava građenja u korist Istarske županije-Centar novih tehnologija na Vidikovcu
7.      Donošenje Odluke o preuzimanju tražbina Republike Hrvatske od NK „Istra 1961“
8.      Donošenje:
a)       Odluke o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i komunalnog doprinosa
b)      Odluke o otpisu potraživanja s osnova Poreza na reklame, Poreza na tvrtku ili naziv, Poreza na kuće za odmor i Poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
c)      Odluke o otpisu potraživanja s osnova kazni za nepropisno parkirana vozila
d)     Odluke o otpisu potraživanja s osnova internih računa
e)      Odluke o otpisu potraživanja (Pula Herculanea-naknade za izgradnju i sanaciju deponija)

 

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.