24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U petak, 01. srpnja 2011. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I  R E D 

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća od 16.06.2011. godine
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora t.d. Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 15.06.2011. godine
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora t.d. Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 10.06.2011. godine
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 01.06.2011. godine
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Plinara d.o.o. Pula sa sjednice održane 01.06.2011. godine
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 01.06.2011. godine
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Pula parking d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Pula parking d.o.o. Pula sa sjednice održane 08.06.2011. godine
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora t.d. Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 15.06.2011. godine
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Tržnica d.o.o. Pula sa sjednice održane 06.06.2011. godine
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 15.06.2011. godine
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula i Izvještaj Nadzornog odbora t.d. Kaštijun d.o.o. Pula sa sjednice održane 17.06.2011. godine
 13. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva poslovnih prostora u Puli, Tršćanska 1 i Laginjina 3, u korist Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju projektne dokumentacije „Idejni koncept oborinske odvodnje grada Pule“
 15. Donošenje Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pule
 16. Donošenje:
  a)      Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića – Scuola dell'infanzia „Rin tin Tin“ Pula-Pola
  b)      Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića – Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola

 17. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na:
  a)      prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Centar
  b)      prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veruda

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.