Mjesna samouprava

Na području Grada Pule osnovano je 16 mjesnih odbora kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbori dužni su uvažavati interes Grada Pule u cjelini.

Mjesni odbor osniva se za dio Grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).
Mjesni odbor je pravna osoba.

Kontakt

Kontakt podaci svih gradskih mjesnih odbora - otvoreni podaci

Mjesni odbori Grada Pule jesu:

 • MO Stari Grad za gradsku četvrt Stari Grad, Sveti Martin, Portarata i Arsenal
 • MO Kaštanjer za gradsku četvrt Kaštanjer
 • MO Monte Zaro za gradsku četvrt Monte Zaro
 • MO Sv. Polikarp - Sisplac za gradske četvrti Sveti Polikarp, Mornarička bolnica i Sisplac
 • MO Veruda za gradske četvrti Veruda, Valsaline i gradskih turističkih predjela Monsival, Saccorgiana i Verudella
 • MO Stoja za gradske četvrti Musil, Vergarola, Sveti Petar, Barake, Valkane i gradskih turističkih predjela Valovine i Stoja
 • MO Nova Veruda za gradske četvrti Vidikovac i gradskih turističkih predjela Marina Veruda, Fischerhutte i Bunarina
 • MO Šijana za gradske četvrti Šijana, Monteghiro i prigradskih naselja Valica-Ilirija, Vidrijan i Vernal
 • MO Štinjan za prigradsko naselja Štinjan, prigradskih turističkih predjela Puntakristo, Puntižela, Valdežunac i Camulimenti i otoka Sv. Jerolim, Kozada, Sv. Katarina
 • MO Veli Vrh za prigradska naselja Veli Vrh, Paganor, Karšiole i prigradskog turističkog predjela Vallelunga
 • MO Busoler za prigradska naselja Busoler, Škatari, Šikići, Valmade, Monteserpo-Komunal, Kaiserwald i Valtursko polje
 • MO Valdebek za prigradska naselja Valdebek i Dolinka
 • MO Arena za gradske četvrti Arena, Croatia i Kolodvor
 • MO Vidikovac za gradske četvrti Monte-rizzi i Drenovica
 • MO Gregovica za gradske četvrti Pragrande, Sveti Mihovil, Bolnica i Gregovica
 • MO Monvidal za gradsku četvrt Monvidal.

Inicijativa i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Gradsko vijeće, Gradonačelnik, vijeće mjesnog odbora, najmanje 20% građana s područja postojećeg mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja.

Prijedlog sadrži podatke o:

 1. podnositelju inicijative odnosno predlagaču,
 2. području i granicama mjesnog odbora,
 3. sjedištu mjesnog odbora,
 4. prijedlogu imena mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora ili pripajanje dva ili više mjesna odbora odlučuje Gradsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje Gradskog poglavarstva i vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.
Izbori za članove vijeća novoosnovanih mjesnih odbora iz prethodnog stavka raspisuju se u roku od 3 mjeseca.

Tijela mjesnog odbora su:

 1. vijeće mjesnog odbora i
 2. predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora:

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradonačelnik. U postupku izbora za članove vijeća mjesnih odbora Gradonačelnik donosi potrebne akte.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora raspisat će se ne prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata članova vijeća mjesnih odbora, a najkasnije u roku od 30 dana od isteka mandata.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4 godine. Broj članova vijeća pojedinog mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora na slijedeći način:
do 3000 stanovnika .... 7 članova
od 3000 do 5000 stanovnika .... 9 članova
više od 5000 .... 11 članova.

Vijeće mjesnog odbora

 1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
 2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
 3. donosi pravila mjesnog odbora,
 4. donosi poslovnik o radu u skladu sa ovim Statutom,
 5. donosi financijski plan i godišnji obračun,
 6. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,
 7. saziva mjesne zborove građana ili na drugi način traži mišljenje građana sa svog područja o pitanjima vezanim za život i rad građana tog mjesnog odbora,
 8. odlučuje o korištenju sredstava namjenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Pule,
 9. surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Pule, osobito sa susjednim mjesnim odborima,
 10. surađuje s udrugama na svom području po pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
 11. predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovom području,
 12. obavlja i druge poslove uređene propisima.

Pod malim komunalnim akcijama podrazumijeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, nerazvrstane ceste, nogostupi i javni objekti). Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnog odbora osiguravaju se u gradskom proračunu. Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u gradskom proračunu za mjesne odbore utvrđeni su posebnom gradskom odlukom. Stručne i administrativne poslove za potrebe rada mjesnih odbora obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za mjesnu samoupravu i druga gradska upravna tijela na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela Grada Pule.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Gradskom vijeću:

 1. rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Pule, te ostala pitanja od utjecaja na život i rad područja odbora,
 2. mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenje naselja,
 3. promjenu područja mjesnog odbora,
 4. naziv mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svog sastava, na vrijeme od 4 godine.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora svoju dužnost obavljaju počasno.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora

 1. predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
 2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
 3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
 4. surađuje s predstavničkim i izvršnim tijelima gradske uprave, te predstavnicima upravnih odjela i službi Grada, te po potrebi i s drugim javnim ustanovama ili institucijama i udrugama osvisno o potrebama vezanim za provođenje odluka vijeća mjesnog odbora,
 5. informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
 6. obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće i Gradsko vijeće.

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Gradskom poglavarstvu za zakonitost svoga rada.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora, gradonačelniku za prenesene poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Pule i Gradskom poglavarstvu za zakonitost rada. Podrobnije odredbe o postupku izbora vijeća mjesnog odbora, način rada tijela mjesnog odbora, financiranju mjesne samouprave te osiguranju uvjeta za rad mjesnih odbora utvrđene su Osnovama pravila mjesnih odbora koje je donijelo Gradsko vijeće.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.