Doneseni akti od 31. ožujka do 06. travnja 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  31. ožujka do 06. travnja 2011. godine 

 

 1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula-Pola za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2010. godine
 2. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe
 3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni usluge javne odvodnje
 4. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Dan Grada 2011)
 5. Zaključak o utvrđivanju zemljišta u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Kašćuni br.13 u Puli
 6. Odluka o davanju suglasnosti zakupniku Ministarstvo financija-Porezna uprava, Područni ured Pazin – za ulaganje-izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Kochova br. 3
 7. Odluka o davanju u najam stana – Jukić Predrag
 8. Odluka o priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva
 9. Odluka o zaključenju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i o priznanju statusa člana obiteljskog domaćinstva – Hrgović Suzana
 10. Odluka o odobrenju dopune djelatnosti i zaključivanju Anexa II. Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 11. Izmjene i dopune Obaveznih uputa za izradu Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće
 12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
 13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2010. godinu

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.