21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U srijedu, 23. ožujka 2011. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

 

D N E V N I  R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća od 27.01.2011. godine
 3. Donošenje Povelje o nenasilju
 4. Donošenje:
  a)      Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule u 2011. godini (Herman Buršić)
  b)      Odluke o dodjeli Grba Grada Pule u 2011. godini (Mikela Ristoski)
  c)     
  Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule u 2011. godini (HRT – Radio Pula)
  d)      Odluke o dodjeli Povelje Počasni građanin Grada Pule u 2011. godini (Gualtiero Mocenni)
 5. Donošenje:
  a)      Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Štinjan“
  b)      Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“
  c)      Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Marina Veruda“
  d)      Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Istočna poslovna zona“
 6. Donošenje:
  a)      Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
  b)      Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
 7. Donošenje Odluke o davanju na upravljanje otoka Veruda društvu Uljanik Standard d.o.o.
 8.  Donošenje Odluke o sudjelovanju u preoblikovanju Nogometnog kluba „Istra 1961“ Pula
 9. Donošenje:
  a)      Odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Pula Sport za zaključenje Ugovora o pravu korištenja sportske građevine
  b)      Odluke o upisu i uplati svih dionica temeljnog kapitala NK „ISTRA 1961“ u prvom krugu upisa i uplate dionica
  c)      Odluke o pokretanju postupka preuzimanja tražbina Republike Hrvatske prema NK „Istra 1961“ Pula
 10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Pule
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za raspodjelu dijela sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna za provođenje zahvata sanacije i obnove pročelja i krovova građevina registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene urbanističke cjeline Grada Pule
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2010. godini
 13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Pulu

Uvid u cjeloviti materijal za točku 8. predloženog dnevnog reda "Donošenje Odluke u sudjelovanju u preoblikovanju Nogometnog kluba "Istra 1961" Pula", može se izvršiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti (kontakt osoba: pročelnik Erik Lukšić, tel. 371 930)

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.