26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U srijedu, 08. kolovoza 2007. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

 D N E V N I   R E D 

  1. Vijećnička pitanja
  2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća od 02.07.2007.
  3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Monte Giro d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 19. lipnja 2007. godine
  4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Tržnice d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Pula sa sjednice održane 05. lipnja 2007. godine
  5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju Društva Luka Pula d.o.o. Pula za 2006. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 11. lipnja 2007. godine
  6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 06. lipnja 2007. godine
  7. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula
  8. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Šijana
  9. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.