27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U utorak, 28. kolovoza 2007. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći  

 

D N E V N I   R E D

  1. Vijećnička pitanja
  2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća od 08.08.2007.
  3. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, postupanju s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama
  4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Pula Parkinga d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula Parkinga d.o.o. Pula sa sjednice održane 23. ožujka 2007. godine
  5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 28. svibnja 2007. godine
  6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Pulapromet d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 28. svibnja 2007. godine
  7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju Društva Vodovod d.o.o. Pula u 2006. godini i Izvješća Nadzornog odbora Vodovod d.o.o. Pula sa sjednice održane 24. svibnja 2007. godine
  8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2006. godinu Plinara d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula o obavljenom nadzoru nad trgovačkim društvom Plinara d.o.o. Pula u poslovnoj 2006. godini
  9. Donošenje Rješenja o razrješenju (Mario Putinja) i imenovanju (Tarčizio Bastijanić) člana Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodartvo i stambene odnose

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.