28. sjednica Gradskog vijeće Grada Pule

U srijedu, 26. rujna 2007. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

 

D N E V N I   R E D 

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća od 28.08.2007.
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kapitalnih javnih i komunalnih objekata
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2007. godine
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini u Grad Puli
 6. Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule za 2007. godinu
 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule u 2007. godini
 8. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule za 2007. godinu
 9. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu za 2007. godinu
 10. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2007. godinu
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2007. godinu
 12. Donošenje Odluke o suradnji između gradova Villefranche-de-Rourgue (Republika Francuska) i Pule (Republika Hrvatska)
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za prvo polugodište 2007. godine
 14. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.