32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U ponedjeljak, 10. prosinca 2007. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći  

 

D N E V N I   R E D

 1.  Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća od 28.11.2007.
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području grada Pule
 4. Donošenje Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule za 2008. godinu
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za lokalnu samoupravu za 2008. godinu
 6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2008. godine
 7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. godini za Grad Pulu
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule u 2008. godini
 9. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule u 2008. godini
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule u 2008. godini
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu u 2008. godini
 12. Donošenje Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
 13. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2008. godinu

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.