42. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U srijedu, 29. listopada 2008. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 42. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

D N E V N I    R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 41. sjednice Gradskog vijeća od 01.10.2008. godine
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javne ustanove Pula Sport
 4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule
 5. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pule
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Puli
 7. Donošenje Odluke o radnom vremenu u djelatnosti trgovine
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2008. godinu
 9. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svijetleće prometne signalizacije
 10. Donošenje Odluke o kulturnoj suradnji između Grada Pečuha i Grada Pule
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za prvo polugodište 2008. godine
 12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta javne vatrogasne postrojbe  Pula
 13. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje – Pula
 14. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Monte Zaro
 15. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.