Proračun Grada Pule za 2010. godinu

Proračun je temeljni akt, odnosno najvažniji dokument kojim se procjenjuju ukupni prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu.

Temelj za izradu Proračuna Grada Pule je Zakon o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br.117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08), te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun Grada Pule za 2010. godinu i Projekcija Proračuna za 2010. i 2012. godinu izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu i Uputama Ministarstva financija, Državne riznice za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2010. do 2012. godine.

Zakonom o proračunu uređuje se sadržaj i struktura proračuna i financijskih planova korisnika proračuna.

Struktura općeg dijela proračuna prikazuje prihode i rashode, primitke i izdatke prema ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Oni se utvrđuju u računu prihoda i rashoda i računu financiranja. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke prema prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Struktura posebnog dijela proračuna prikazana je tako da se raspored rashoda i izdataka iskazuje po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja, odnosno rashodi i izdaci raspoređeni su u tekuće i razvojne programe sukladno financijskim planovima proračunskih korisnika. Posebni dio proračuna izrađen je po Programima, Aktivnostima i Projektima.

Pored općeg i posebnog dijela, sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2010. godinu je i Plan razvojnih programa za izgradnju komunalne infrastrukture, gradnju kapitalnih objekata, kapitalne donacije, kapitalne pomoći.

Proračun Grada Pule za 2010. godinu - Službene novine Grada Pule broj 20/2009

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule - Službene novine Grada Pule broj 10/2010

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.