18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U srijedu, 15. prosinca 2010. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 Za rad sjednice predložen je slijedeći

 D N E V N I  R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća od 28.10.2010. godine
 3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća od 23.11.2010. godine
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javne ustanove Pula Sport
 5. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 6. Donošenje Odluke o suglasnosti na sklapanje Ugovora o podzajmu
 7. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za izvođenje radova u ljetnim mjesecima za dio Ulice Riva i Flacijusovu ulicu
 8. Donošenje Odluke o komunalnom redu
 9. Donošenje Odluke o spomeničkoj renti
 10. Donošenje Odluke o grobljima
 11. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Uljanik Standard d.o.o.
 12. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2011 – 2013 godine
 13. Donošenje Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2011. godinu
 14. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2011. godine
 15. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 16. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule u 2011. godini
 17. Donošenje Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
 18. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
 19. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Karšiole“
 20. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na:
 1. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Kaštanjer
 2. Donošenje Odluke o promjeni naziva ustanove Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama Pula
 3. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog općih akata Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula
 4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu radu Predškolske ustanove-Instituzione prescolare „Rin Tin Tin“ Pula – Pola
 5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Predškolske ustanove na talijanskom jeziku „Rin Tin Tin“ Pula, Klasa: 021-05/96-01/35 od 11. travnja 1996. godine
 6. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za priznanje prava vlasništva-k.č.br.zgr. 686 k.o. Pula
 7. Donošenje Zaključka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pule

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.