16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U četvrtak, 28. listopada 2010. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule 

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I  R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća od 24.09.2010. godine
 3. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Grad Pulu
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Puli
 5. Donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2011. godinu i financijskog Plana izvršenja Programa rada Savjeta mladih za 2011. godinu
 6. Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli – Pola
 7. Donošenje
  a) Odluke o prigovoru Branka Žgombe i Igora Žgombe (Klasa: 945-05/10-    01/4)
  b) Odluke o prigovoru Marije Vitasović (Klasa: 945-05/10-01/5)
  c) Odluke o prigovoru Lasla Juhas (Klasa: 945-05/10-01/6)
  d) Odluke o prigovoru Lasla Juhas (Klasa: 945-05/10-01/7)
  e) Odluke o prigovoru Elene Roce (Klasa: 945-05/10-01/8)
  f)  Odluke o prigovoru Karla Peršić i Alena Peršić (Klasa: 945-05/10-01/9)
  g) Odluke o prigovoru Josipa Klašterke (Klasa: 945-05/10-01/10)
  h)  Odluke o prigovoru Franka Hrelje (Klasa: 945-05/10-01/11)
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pule
 9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada za PU Dječji vrtići Pula
 10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu za PU IP Rin Tin Tin Pula
 11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove Pula Sport
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluke o odabiru najpovoljnije ponude Ur.broj: 462/10 od 15.09.2010, Ur.broj: 507/10 od 06.10.2010. i Ur.broj: 508/10 od 06.10.2010. Javne ustanove Pula Sport
 13. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula
 14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pule
 15. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

 Materijali za točke 9. i 10. biti će objavljeni naknadno

 

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.