XIV Javnost rada

Članak 132.

Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 133.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

  • javnim održavanjem sjednica,
  • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
  • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Pule i na web stranicama Grada Pule.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

  • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Pule i na web stranicama Grada Pule,
  • održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,
  • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja te na druge prikladne načine.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

Nova usluga grada Pule za sve građane - interaktivna vizualizacija gradskog proračuna.

Više

nema novosti u popisu.